• TRAININGEN

 • Vitaliteit op de werkvloer

  Onze trainingen bieden ondersteuning in het bewustwordingsproces, voor blijvende gedragsverandering, die een gezonde en bewuste attitude bij werknemers stimuleren. Ze dragen bij aan werkplezier, energiebalans, werknemers die tot hun recht komen, vitale en veerkrachtige teams en duurzame inzetbaarheid.

  Onderwerpen die aan bod komen zijn

  • vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkplezier in de zorg
  • het behouden of herstellen van je  je werk/prive balans 
  • het signaleren van stress en werkgerelateerde klachten en de oplossing hiervan 
  • hoe behoud je balans in je energie vol zelfvertrouwen communiceren en presenteren 
  • helderheid en verbinding in communicatie
  De interactieve trainingen bevatten toegepaste oefeningen die concrete handvatten opleveren. Deze zijn bruikbaar op de werkvloer en bieden ook een ideale basis voor het privéleven. Zodat de training ondersteunen in het algehele bewustzijn en gezondheid voor een blijvend resultaat in duurzame inzetbaarheid.

   


  Speciaal daarvoor hebben wij diverse trainingen ontwikkeld:
  • Grenzen in de zorg

  • Basis bewust en gezond werken

  • Stevig in je schoenen

  • Verbindende communicatie

  Grenzen in de zorg
  Grenzen in de zorg richt zich op vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkplezier in de zorg.

   

  Zorgprofessional zijn, betekent klaar staan voor mensen als beroep. De juiste behoefte vervullen op de hulpvraag is een grote taak. Er is veel persoonlijk contact met patiënten waarbij aanvoelen en inleven een grote kracht is.

   

  Maar wat als je te veel energie verliest door het werken met patiënten? Of als je ongewenst gevoelens, energieën of stemmingen overneemt van cliënten of situaties?

   

  Deze klachten horen wij van steeds meer zorgprofessionals. Daarom bieden wij de training Grenzen in de zorg aan. Dat is voor iedereen die wilt leren invloed te hebben op de eigen energiebalans tijdens het uitvoeren van de zorgtaak.

   

  Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

   

  • Hoe je je energiek blijft voelen, ook wanneer je werkt met veelvragende patiënten of situaties.
  • Hoe je vanuit je professionele rol, kunt blijven aanvoelen en inleven, en daarbij zelf energetisch in balans blijft. 
  • Hoe je vrij blijft van het overnemen van gevoelens, energieën en stemmingen  van patiënten, collega’s en situaties. 
  • Hoe je overgenomen energieën, gevoelens en stemmingen kunt loslaten.


  Doel van de training:
  Na deze training heeft de zorgprofessional invloed op de eigen energiebalans tijdens het uitvoeren van de zorgtaak.


  Voor wie is de training:
  Zorgprofessionals in de eerste, tweede en derdelijns zorg.

  Grenzen in de zorg

  Basis Bewust en Gezond

  Werken Voor wie wil leren de signalen van stress op tijd te herkennen en hier adequaat op te reageren

   

  Stress op werk is beroepsziekte nummer 1. En de groep mensen die (te veel) stress ervaart op het werk groeit nog jaarlijks. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat mensen signalen van stress te laat herkennen of het lastig vinden hun grenzen te bepalen.

  Doel van de training:
  herkennen van signalen van stress, leren bepalen van grenzen en het behouden van je energie balans.

  Voor wie is de training:
  Ervaar je hoge werkdruk en vind je het lastig om alle ballen in de lucht te houden? Vind je het moeilijk om nee te zeggen, grenzen te bepalen en aan te geven? Wil je graag leren hoe je in balans, gezond en fit blijft?

  De resultaten van de training:

  • kennen van stresssignalen 
  • adequaat reageren op stressgerelateerde klachten
  • bepalen van grenzen en behouden van balans  

  In de training Bewust en Gezond Werken Basis komt het herkennen van en herstellen na stressgerelateerde klachten uitgebreid aan bod. Wat is voor jou belangrijk om gezond en bewust te kunnen werken? Deze training wordt gegeven in groepsverband, met volop aandacht voor het individu. We delen handvatten en tips die je helpen om een stabiele basis te leggen in je eigen energie systeem, van waaruit je kunt werken aan een voor jou gezonde balans. We richten ons met deze training op preventie en duurzame inzetbaarheid.

  Bewust en Gezond Werken Basis

  Stevig in je schoenen

  Voor wie vol zelfvertrouwen wil communiceren en presenteren
   

  Presentaties geven op je werk. Onverwacht het middelpunt zijn tijdens die belangrijke vergadering, of spontaan om jouw visie gevraagd worden tijdens een netwerkborrel. Je hartslag gaat omhoog, je handen worden klam en je wordt misschien zelfs wat misselijk. Het angstzweet breekt je uit! Herkenbaar? Wees gerust, je bent zeker niet de enige, bijna ieder mens heeft hier last van. En wij kunnen je hierbij helpen!

  Een stukje achtergrondinformatie. Wanneer mensen met elkaar praten, registreert ons brein niet alleen wat diegene zegt (5%) maar vooral hoe dit klinkt (40%) en bovenal wat hij of zij ons non-verbaal vertelt (55%). Wanneer dit niet klopt, omdat je bijvoorbeeld non-verbaal vertelt dat je gespannen bent, maar je inhoudelijk zegt ergens van overtuigd te zijn, levert dit verwarring op bij de ontvanger.

  Tijdens de masterclass Stevig in je schoenen, krijg je een scherpe analyse van hetgeen jij onbewust non-verbaal vertelt. Nadat je dit bewust hebt gemaakt, gaan we samen op zoek naar jouw persoonlijke recept voor een vlekkeloze presentatie. Door het toepassen van simpele tips en handelingen, ervaar je direct hoe jij jouw zenuwen de baas wordt en die vervelende regisseur in je hoofd verdwijnt. Na deze training sta jij voortaan stevig in je schoenen!

  Stevig in je schoenen

  Verbindende communicatie
  Een stevige discussie tijdens een vergadering die jij hebt georganiseerd. De inhoud werd volledig vergeten en de gemoederen liepen hoog op. Niet zoals je het voor ogen had, die weken dat je gespendeerd hebt aan de voorbereiding. Het voelt alsof je gefaald hebt. Of die leidinggevende, die je duidelijk maakt dat ze je zo graag ziet groeien in je functie. Ze bedoelt het goed, maar het geeft ook stiekem best veel druk. Doe je je werk soms niet goed? En eigenlijk heb je het best naar je zin in je huidige functie. Maar dit aangeven vind je ontzettend lastig.

  Bovenstaande situaties zijn situaties waarin de verbinding in de communicatie is verdwenen. Want communicatie is meer dan alleen een gesprek voeren. Het is meer dan het uitspreken van woorden. Door goede communicatie ga je connecties aan met mensen. Verbinding. Als je goed in je vel zit bijvoorbeeld, gebruik je sneller woorden die uitgaan van mildheid en compassie. Wanneer je je minder goed voelt, zul je sneller oordelen. Over de ander en over jezelf.

  In deze training Verbindende Communicatie gaan we in op het herstellen van die verbinding. Op een praktische en duidelijke manier leren we je communiceren met compassie, zonder daarbij je eigen belang te vergeten. We leren je je eigen behoeftes herkennen, je eigen grenzen aangeven en deze op een respectvolle en duidelijke manier uit te spreken naar anderen. Wanneer er meerdere mensen bij betrokken zijn, bijvoorbeeld op de werkvloer, bieden we ondersteuning om open en helder met elkaar te communiceren.

  Verbindende communicatie

×
Voorwaarden 

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
Bewust en gezond werken, gevestigd te (1991AT) Velserbroek, aan Linie 18 ( KVK nummer: 50814486, website: www.bewustengezondwerken.nl, e-mailadres: info@bewustengezondwerken.nl, telefoonnummer 0644768263).
Opdrachtgever: de partij die een opdracht geeft aan Bewust en Gezond Werken, welke opdracht kan zien op een behandeling van die partij zelf of van een ondergeschikte van die partij.
Cliënt: de partij, waaronder in voorkomende gevallen ook Opdrachtgever kan worden verstaan, tot wie de dienstverlening zich feitelijk richt.
Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Bewust en Gezond Werken tot stand komt aangaande de dienstverlening door Bewust en Gezond Werken dat onder meer ziet op stoelmassage, mindfullness, yoga&meditatie, ademwerk, trainingen, coaching, en/of andere diensten van Bewust en Gezond Werken.
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, toepasselijk op alle offertes van en Overeenkomsten met Bewust en Gezond Werken.
In geval van strijdigheid tussen Overeenkomst en deze algemene voorwaarden prevaleert de Overeenkomst.
Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen intact. De nietige of vernietigde bepaling wordt, zo nodig in redelijk overleg, vervangen door een bepaling, die de strekking het dichtst benadert. Partijen zijn gehouden tot dit redelijk overleg.
Op de overeenkomst zijn ook de gedrags- en beroepsregels van toepassing waaraan de medewerkers van Bewust en Gezond Werken of door haar ingeschakelde derden zijn gebonden. Die regels en een eventueel beroep daarop door (medewerkers van) Bewust en Gezond Werken of door haar ingeschakelde derden worden zonder meer door Opdrachtgever en Cliënt gerespecteerd.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens ten behoeve van de medewerkers van Bewust en Gezond Werken of door haar ingeschakelde derden van toepassing op de Overeenkomst, waardoor zij zelf zonodig door de bepaling uit te leggen als een derdenbeding een rechtstreeks beroep op de algemene voorwaarden kunnen doen.
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
Een door Bewust en Gezond Werken uitgebrachte offerte of gedaan aanbod is vrijblijvend.
Fouten of onduidelijkheden in een aanbod of offerte van Bewust en Gezond Werken zullen zo spoedig mogelijk worden hersteld doch scheppen geen aansprakelijkheid voor Bewust en Gezond Werken.
De Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijk akkoord door de opdrachtgever.
Artikel 4 Duur van de overeenkomst
Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen of anders uit de aard van de werkzaamheden volgt.
Indien uit de Overeenkomst blijkt dat de dienstverlening bestaat uit meerdere individuele behandelsessies, geldt de Overeenkomst voor bepaalde tijd tot de laatste sessie. In dat geval hebben uitsluitend de Cliënt en Bewust en Gezond Werken het recht de Overeenkomst per direct tussentijds op te zeggen zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen en zonder dat de opzeggende partij daardoor schadeplichtig wordt.
Indien een duurovereenkomst is aangegaan, met een minimale duur van een jaar,wordt de duurovereenkomst bij het verstrijken van de termijn telkens automatischen stilzwijgend verlengd met de duur van één jaar, tenzij de duur overeenkomst tijdig voor het verstrijken van de lopende termijn is opgezegd. Opzegging dient te gebeuren bij aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bewust en Gezond Werken kan een duurovereenkomst als bedoeld in het voorgaande lid te allen tijde tussentijds opzeggen indien Bewust en Gezond Werken van mening is dat zich omstandigheden voordoen die er toe kunnen leiden dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van haar kan worden verlangd.
Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever, heeft Bewust en Gezond Werken recht op hetgeen Opdrachtgever aan Bewust en Gezond Werken verschuldigd zou zijn tot het moment dat de Overeenkomst wel rechtsgeldig zou zijn geëindigd.
Artikel 5 Prijzen en betaling
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten zoals reis- en verblijfskosten die door de Bewust en Gezond Werken in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst worden gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte of Overeenkomst is bepaald.
Bewust en Gezond Werken is gerechtigd overeengekomen prijzen jaarlijks te verhogen conform het laatste consumenten indexcijfer CBS.3. Facturen van Bewust en Gezond Werken dienen door Opdrachtgever binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te worden betaald, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling, is Bewust en Gezond Werken zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd haar werkzaamheden vanaf de vervaltermijn van de factuur op te schorten zonder dat Bewust en Gezond Werken daardoor schadeplichtig wordt.
Opdrachtgever is ten aanzien van een betalingsverplichting niet gerechtigd tot verrekening. Evenmin kan opdrachtgever een beroep op opschorting doen, tenzij sprake is van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Bewust en Gezond Werken.
Vanaf het moment dat de betalingstermijn van een factuur is verstreken zonder dat betaling van die factuur heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever in verzuim tot de dag der algehele voldoening. Over de periode van verzuim is Opdrachtgever jegens Bewust en Gezond Werken 1,5% vertragingsrente over het factuurbedrag per maand verschuldigd.Indien de wettelijke vertragingsrente hoger is dan 1,5% per maand, is Opdrachtgever de wettelijke vertragingsrente over het factuurbedrag verschuldigd.
Zodra Opdrachtgever in verzuim raakt ten aanzien van een betalingsverplichting, is Bewust en Gezond Werken gerechtigd tot incassering over te gaan en is Opdrachtgever direct gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten van Bewust en Gezond Werken, te stellen op 15% van de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom, te allen tijde met een minimumbedrag van € 150,– (exclusief BTW).
Indien betaling van een factuur in rechte van een Opdrachtgever wordt afgedwongen, is Opdrachtgever tevens gehouden alle kosten van Bewust en Gezond Werken te vergoeden waaronder mede begrepen de totale kosten van rechtsbijstand van Bewust en Gezond Werken.
Bewust en Gezond Werken is te allen tijde gerechtigd zekerheid te verlangen van Opdrachtgever ter zake de nakoming van haar betalingsverplichting.
Indien afwijkende betaalafspraken gelden, zoals bijvoorbeeld betaling door een zorgverzekeraar of door middel van subsidie, dient dit uitdrukkelijk uit de Overeenkomst te blijken. Het is aan de Opdrachtgever of Cliënt om te beoordelen of bepaalde diensten onder de zorgverzekering kunnen worden gebracht van de Cliënt. Indien afwijkende betaalafspraken gelden, blijft Opdrachtgever evenwel in staan voor de betaling van het honorarium van Bewust en Gezond Werken.
Voor elke betalingsverplichting jegens Bewust en Gezond Werken strekt de administratie van Bewust en Gezond Werken tot bewijs.
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
Bewust en Gezond Werken voert de Overeenkomst zorgvuldig en naar beste kunnen uit.
De verplichting van Bewust en Gezond Werken op grond van de Overeenkomst is te allen tijde een inspanningsverplichting.
Indien Bewust en Gezond Werken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst termijnen noemt, gelden die termijnen altijd bij benadering.
De dienstverlening van Bewust en Gezond Werken bestaat over het algemeen uit meerdere sessies. Een traject bij Bewust en Gezond Werken vangt in beginsel aan met een intakegesprek waarin onder andere het traject in kaart kan worden gebracht en afspraken kunnen worden gemaakt over de behandeling.
Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst kunnen worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever. In dat geval draagt de Opdrachtgever er op eigen kosten zorg voor dat de werkzaamheden op de locatie kunnen worden verricht en in redelijkheid voor door Bewust en Gezond Werken gewenste faciliteiten, zoals spreekkamer of hulpmiddelen.
Opdrachtgever geeft gehoor aan redelijke instructies van Bewust en Gezond Werken verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Op eerste verzoek van Bewust en Gezond Werken verleent Opdrachtgever en Cliënt medewerking bij de uitvoering van de Overeenkomst.
Bewust en Gezond Werken is onbeperkt gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken.
Indien een behandelaar aan wie een bepaalde opdracht persoonlijk is verstrekt langer dan twee weken afwezig is – behoudens in geval van vakantie – draagt Bewust en Gezond Werken zorg voor adequate vervanging van die persoon, met welke vervanger Opdrachtgever instemt, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor van Opdrachtgever niet kan worden gevergd met de vervanger in te stemmen.
Ook indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon van Bewust en Gezond Werken, is die persoon of Bewust en Gezond Werken bevoegd anderen bij de uitvoering van die opdracht te betrekken. Toepasselijkheid van artikel 7:409 BW is uitgesloten.

×
Bewust en Gezond Werken, gevestigd aan Linie 18, 1991AT, Velserbroek, The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:www.bewustengezondwerken.nllinie18, 1991AT Velserbroek, The Netherlands. 0031644768263Heleen Reijnierse is de Functionaris Gegevensbescherming van Bewust en Gezond Werken Hij/zij is te bereiken via heleenreijnierse@gmail.comPersoonsgegevens die wij verwerkenBewust en Gezond Werken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Geslacht- Geboortedatum- Telefoonnummer- E-mailadres- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch- BankrekeningnummerBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenOnze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via heleenreijnierse@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerkenBewust en Gezond Werken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van jouw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken- Bewust en Gezond Werken volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.- Bewust en Gezond Werken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Geautomatiseerde besluitvormingBewust en Gezond Werken neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bewust en Gezond Werken ) tussen zit. Bewust en Gezond Werken gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]Hoe lang we persoonsgegevens bewarenBewust en Gezond Werken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > RedenDelen van persoonsgegevens met derdenBewust en Gezond Werken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenBewust en Gezond Werken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bewust en Gezond Werken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenJe hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bewust en Gezond Werken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar heleenreijnierse@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bewust en Gezond Werken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligenBewust en Gezond Werken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via heleenreijnierse@gmail.com. Bewust en Gezond Werken heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.